24 November

2021

Đánh giá kết quả cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2016 - 2020

Báo cáo đánh giá kết quả cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo các mục tiêu của Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ. Theo đó, báo cáo được bố cục theo ba phần. Phần I: Bối cảnh, quá trình chuyển đổi khung khổ chính sách và các chương trình cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Phần II: Đánh giá kết quả thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Phần II

Liên hệ với chúng tôi

Thư viện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam

84-24-37338930